Bize Ulaşın: 00 90 (212) 217 33 67 / 68/ 69

"Tahvil ve Yatırım Fonları vadeleri boyunca ve zaman içerisinde değişen derecelendirme notları alım-satım işlemlerini artırırken bunun temel sebebi, genellikle portfolyo yöneticilerinin belirli bir derece kategorisini yatırım bantı olarak görüp, derecesi yükselen ya da azalan menkul kıymeti satarak yerine yatırım seviyesine uygun menkul kıymeti satın almalarıdır."

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM DERECELENDİRMESİ

Kurumsal Yönetim, son 20 yıldır tüm dünyada oldukça popüler olan modern bir yönetim anlayışıdır. Enron, Parmalat, Polly Peck, WorldCom gibi büyük şirketlerin, önceden hiç belirti vermeden iflas etmeleri ve bu iflasların, yolsuzluk gibi kötü yönetim uygulamalarından kaynakladığının anlaşılması Kurumsal Yönetim  kavramını önemli hale getirmiştir. Ülkemizde ise 2000-2001 krizlerinin ardından bu kavram önem kazanmaya başlamıştır. Çünkü yaşanan bu krizlerin nedenleri arasında, şirketlerin kötü yönetilmesi ve etkili bir denetimin olmaması ilk sırada yer almıştır.

Kurumsal Yönetim, bir şirketin değerini uzun vadede arttırmak için, şirketle ilişki içinde olan tüm kişi ve kurumlar arasındaki yıkıcı çıkar çatışmalarını, şirketin sürekliliğini tehlikeye atmadan uzlaşı ile çözülmesini sağlayacak bir yönetim anlayışıdır. Bu oldukça geniş kapsamlı bir kavram olarak değerlendirilmelidir. Zira Kurumsal Yönetim bir taraftan şirketteki çıkar çatışmalarını uzlaşı ile çözerken, diğer taraftan şirkete stratejik hedefler belirler, yöneticilerin ve çalışanların verimli çalışmalarını sağlayacak tedbirler alır, iç ve dış denetimde etkinlik sağlayarak şirketin operasyonel risklerini en düşük seviyeye indirir. Ancak burada en önemli husus çıkar çatışmalarının şirketin uzun vadeli hedeflerine zarar vermeden çözülmesidir. Bir şirketle ilişki içinde bulunan çıkar gruplarını üç grupta sınıflandırmak mümkündür.

PAY SAHİPLERİ    :Şirketin ortakları, şirketin hisse senetlerine sahip yatırımcılar.

HAK SAHİPLERİ :Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, kamu otoriteleri, toplum.

SÖZ SAHİPLERİ :Şirketi fiili olarak yöneten üst seviye yöneticiler.

Özet olarak Kurumsal Yönetim, yukarıdaki grupların şirketi gerçek anlamında sahiplenmelerini sağlayacak bir yönetim anlayışıdır. Bu anlayış çerçevesinde şirket belirli kurallar ile yönetilir. Bu kurallar ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, dünya genelinde kabul görmüş bazı evrensel ilkelere dayanır. Bu ilkeleri şöyle ifade edebiliriz.

. Adalet . Şeffaflık . Hesap Verebilirlik . Sorumluluk

Bilimsel araştırmalar, kurumsal olarak iyi yönetilen şirketlerin, diğerlerine göre daha yüksek finansal başarı kaydettiklerini ve  kurumsal yönetim derecelendirme notu yüksek şirketlerin hisse senetlerine, yatırımcıların daha fazla fiyat ödemeye hazır olduklarını ortaya koymuştur. Bir şirketin kurumsal olarak iyi yönetilip yönetilmediğinin piyasa aktörleri tarafından bilinmesi, şirketlerin önünde bir sorun olarak durmaktadır. Örneğin bir şirketin iyi yönetildiğinin bankalar veya potansiyel yatırımcılar tarafından bilinmemesi, o şirketin fon temin ederken kurumsal yönetimin avantajlarından yararlanmasını engeller. Bağımsız bir derecelendirme kuruluşunun şirketi Kurumsal Yönetim açısından inceleyip şirkete bir not tahsis etmesi ve bu notu da kamuoyuna açıklaması, şirketin Kurumsal Yönetimin avantajlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacaktır.

Türk-KrediRating, Kurumsal Yönetim derecelendirmesinde de yüksek kalitede hizmet sunmak için yola çıkmıştır. Türk-KrediRating metodolojisini hazırlarken, 2005 yılında yayımlanan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerini temel almıştır. Derecelendirme talebi ile Türk-KrediRating’ye başvuran şirketlerin bu ilkelere uyum derecesi, 3-4 haftalık bir inceleme sürecinden sonra ortaya konulmaktadır. Bu süre sonunda derecelendirme uzmanının ulaştığı sonuç, 1 ile 10 arasında bir rakamla ifade edilerek kamuoyuna açıklanmaktadır. Not açıklandıktan sonra 12 ay boyunca söz konusu şirket Kurumsal Yönetim açısından Türk-KrediRating’nin yakın takibi altında olacaktır. Bu konuda yaşanan her önemli  gelişme zamanında kurumsal yönetim derecelendirme notuna yansıtılacaktır. Şirkete tahsis edilen notun ne anlama geldiği ise aşağıdaki gibidir.

 

 

NOT        AÇIKLAMA

9 - 10Bu sayılar arasında bir not alan şirket, SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine çok büyük oranda uyum sağlamıştır. Ülkemiz şartlarında iyi Kurumsal Yönetim uygulamaları ile şirket yönetilmektedir. Risk, denetim, kontrol gibi konularda iç düzenekler etkin şekilde işlemektedir. Şirket ile ilişki içindeki çıkar grupları arasında uzlaşı ve işbirliği üst seviyededir. Bu kişi ve grupların hakları en iyi şekilde güvence altındadır. Kamuoyu tam doğru ve zamanında bilgilendirilmektedir. Yönetim kurulu ve üst seviye yönetim, şirketi belirlenmiş açık hedeflere ulaştıracak yeterliliğe sahiptir.

7 - 8.99SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine büyük oranda uyum sağlandığını ifade eden notlardır. Ancak bazı eksiklikler saptanmıştır. Bu eksikliklerin giderilmesi ve uygulamaların iyileştirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz şartlarında “iyi” denebilecek Kurumsal Yönetim uygulamaları söz konusudur. Yönetsel faaliyetlerin kalitesi yüksektir. Şirket yetkilileri yönetsel risklerin bilincinde olarak iyi Kurumsal yönetim uygulamalarını hayata geçirmek için çaba göstermektedirler.

6 - 6.99Bu notu alan şirketin, SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine orta seviyede uyum sağladığı anlaşılmalıdır. İlkelerde bahsedilen iyi Kurumsal Yönetim uygulamalarının sadece bir kısmına uyum sağlanmıştır. Eksikler ve yetersizlikler mevcuttur. Bu eksikliklerin giderilmesi ve iyileştirmeler gerekmektedir. Şirket içi düzenlemeler oluşturulmaya yeni başlanmış ancak oluşturulan düzeneklerin tam işlediğini iddia etmek oldukça zordur. Kat edilmesi gereken çok yol olmasına rağmen, şirket Kurumsal Yönetim anlayışı bakımında oldukça bilinçli ve eksikliklerinin farkındadır. 2007 yılı Ağustos ayında hesaplanmaya başlayan İMKB Kurumsal Yönetim endeksine dâhil olmak için en az 6 alma zorunluluğu getirilmiştir.

4 - 5.59Bu aralıkta bir not alan bir şirket SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine çok az oranda uyum sağlamış durumdadır. Eksiklikler oldukça fazladır. Şirketin çok çaba göstermesi gerekmektedir.

0 - 3.99Bu seviyede bir not alan şirketin, ilkelere uyumundan bahsetmek zordur. Kötü uygulamalar şirketin sürekliliğini tehdit etmektedir. Yönetim kalitesi çok düşüktür. Şirketin operasyonel riskleri oldukça yüksektir.

маркетинг социальныйtest.sq.com.uaранжирование ариантоволшебников
Haberlerimiz İçin Abone Olabilirsiniz.

exhibition stand turkey tüp bebek ankara seo hizmeti
Arabulucuk Sertifikası Programı