Bize Ulaşın: 00 90 (212) 217 33 67 / 68/ 69

"Tahvil ve Yatırım Fonları vadeleri boyunca ve zaman içerisinde değişen derecelendirme notları alım-satım işlemlerini artırırken bunun temel sebebi, genellikle portfolyo yöneticilerinin belirli bir derece kategorisini yatırım bantı olarak görüp, derecesi yükselen ya da azalan menkul kıymeti satarak yerine yatırım seviyesine uygun menkul kıymeti satın almalarıdır."

Borçlanma Araçları İçin Derecelendirme Hizmeti:Tahvil Derecelendirmesi

 07 Haziran 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan borçlanma araçları tebliğ yurt içi tahvil ihracında bulunacak firmaların kredi notlarının yatırım yapılabilir seviye ve üstü nota sahip olması zorunlu kılmakta.

Yatırım fonları, portfolyo yönetim firmaları özel şirket tahvili tercihini kredi notu yüksek olandan yana kullanıp riskini doğal olarak minimize edecektir.Nitelikli yatırımcı ve bireysel tasarruf sahiplerinin bilgilenmesinde kredi rapor içeriği ve analizi kritik önem arz etmektedir.

Ülkemizin borç stokunun gayrisafi milli gelire oranı %30 seviyesinin altına gerilemiş ve borçlanma maliyetleri de son iki yılda %12’den %5 seviyesine kadar gerilemesi ekonomik gelişmenin olumlu göstergeleridir ve buna bağlı olarak yurt dışı kredi notu BBB+ yatırım yapılabilir seviyesini hak etmekte. Hazine borçlanma ihtiyacı azaldıkça ve ekonomik büyüme istikrarlı şekle devam ettiği sürece şirket tahvil arzları artan oranda devam edecektir. Henüz emekleme aşamasında olan tahvil piyasası yurt dışı piyasalar ile karşılaştırmada oldukça zayıf kalmakta.

İspanya borsasına  kote olmuş tahvil sayısı 4788 ve tahvil hacmi de 11Trilyon USD seviyesini geçmekte. Londra Borsasında yaklaşık 20.000 tahvil kote olmuş ve bunların ekonomik büyüklüğü yaklaşık olarak 4,5Trilyon USD. Bu büyüklük karşısında İstanbul borsasına kote olan 268 şirket tahvili seviye olarak batı finans dünyasının oldukça gerisinde. Bu konuda ki büyüme ve genişleme şirketlerin yeni finansman kaynaklarına düşük faiz maliyeti ile  ulaşması ekonomik büyümeye destek olacaktır. 

BIS verilerinden bankacıların yaptığı hesaplamalara göre, şirket tahvil piyasasının devlet tahvil piyasasına oranı, Türkiye için şu an yüzde 1'in de altında bu oran Brezilya'da yüzde 1.1, Çin'de yüzde 40, Hindistan'da yüzde 4, Güney Kore'de yüzde 78, ABD'de yüzde 26 seviyesinde bulunuyor.

1 Trilyon USD değerinde ekonomik güce ulaşacak  ülkemizin tahvil piyasasının yakın zamanda büyüklüğü GSMH / Tahvil Piyasası  oranı yaklaşık olarak  %5 ile %10 oranında olması gerekir. Rakamsal karşılığı 50 ile 100Milyar USD büyüklüğüne sahip bir tahvil piyasasına ulaşılması  çok lüks değil. Orta vadede  bu seviyenin yaklaşık %20 seviyesine çıkması beklenmekte.   İstikrarlı büyüme trendini sürdüren ülke ekonomisi için yakın zamanda ulaşılabilecek bir hedeftir.  

Tahvilleri derecelemenin amacı, tahvillerin kalitesini tespit edip, kupon ve anapara eklemelerinin zamanında karşılanma olasılığının tespitine yöneliktir.  Şuan 300-400 kadar tahvili incelemek kısmen kolay olsa da mukayese etmek ve güncel gelişmeleri takip etmek kolay değildir. Ayrıca ülkemizde tahvil ihraç sayısının 1000’lere yaklaştığında yatırımcıyı bilgilendirecek ve objektif sabit metotla risk seviyelerine göre sınıflandıracak bir hizmet kaçınılmaz olacaktır.

Yapılacak tahvil derecelendirmesi ulusal ve yabancı yatırımcının kolay anlayacağı ortak bir notasyon ile ilan edilmesi karar vericilere değerlendirmede yardımcı olacaktır.

tcr(AAA)  ve tcr(AA) dereceli tahviller oldukça güvenli risk seviyesi en düşük, A ve BBB dereceli tahviller, yatırım yapılması için yeterli güvenlikte kabul edilmektedir. A ve BBB derecesine sahip tahviller, yasalar tarafından bazı bankalar ve kurumsal yatırımcılar tarafından yatırım yapılmasına izin verilen tahvillerdir. Büyük fonlar yatırım yapacakları tahvilleri yatırım yapılabilir seviye olması istenir.  BB ve daha düşük derecelere sahip tahviller, spekülatif veya riskli tahviller olarak kabul edilmektedir. Bu tahviller riskli olmakla birlikte yatırımcı bulmasındaki temel sebep yüksek gelir elde etme arzudur.

Tahvillerin derecelendirilmesinde kullanılan  temel faktörler :

1. Finansal Rasyolar: Borç rasyosu, faiz kazanma rasyosu, sabit giderlerle ilgili rasyolar ve cari rasyonun istenilen düzeyde olması dereceyi olumlu etkilemektedir.
2. Geri Ödemedeki Öncelikler: Tahvil ihraç eden işletmenin iflas etmesi durumunda tahvil sahiplerinden önce, başkalarının tasfiyeden öncelik hakkı olup olmaması önemlidir. Derecelendirmede, eğer öncelik hakkı söz konusu ise, tahvil derecesi düşmekte, öncelik hakkı yoksa tahvil derecesi artmaktadır.
3. Grup veya Dışsal Destek : Bazı tahviller, diğer işletmeler tarafından garanti altına alınabilir. Eğer, finansal açıdan zayıf olan bir işletmenin tahvilleri çok güvenli bir işletme tarafından garanti edilirse, tahvilin derecesinde artış olacaktır.
5.Kısa ve Uzun Vadeli Tahviller: Diğer faktörler sabit kalmak şartıyla, vadesi daha kısa olan tahviller, vadesi uzun olanlara göre daha az riskli kabul edilir. Bu durum, derecelemeyi olumlu yönde etkiler.
6. Makro İstikrar: Tahvil ihracını yapan işletmenin, satışları ve kârları  istikrarlı ve ekonomik göstergelerdeki değişim tahvilin derecesini etkileyecektir ve olası değişiklikler güncellenen raporlar ile kamuoyununa açıklanın.
7. Düzenlemeler ve Yasalar: Tahvil ihracı yapan işletmenin içinde bulunduğu endüstri, Pazar payı, kanunlar karsısında sorunlu olup olmadığı, derecelemeyi etkileyen bir başka faktördür.
8. Uluslararası Pazarlardaki Faaliyetler: İşletmenin satışları, varlıkları ve kârlarının yüzde kaçı dış ülkelerdeki faaliyetlerinden kaynaklandığı önemlidir. İşletmenin, söz konusu ülkelerdeki faaliyetlerinin riskinin ölçüsü, derecelemede kullanılan bir başka ölçüttür.
9. Çevresel Faktörler. Tahvil ihraç eden bir işletmenin çevre korunması için yaptığı veya yapmaya zorunlu olduğu yatırım tutarı, derecelendirmede etkili olur.
10. Ürün Güvenliği ve Kalite Standartları: İşletmenin ürettiği ürünler veya hizmetlerin içerik itibari ile mevzuata,kalite standartlarına ve insan sağlığına yönelik olumlu yönde yada aykırı yönde değişim mali raporlara ve  derecelendirme raporlarına etkisi olacaktır. 
11. Sigorta Yükümlülüğü. İşletmenin taşıdıgı agır sigorta yükümlülükleri ve sigorta fonuyla ilgili yeterli kaynak ayırıp ayırmadığı ve gelecekte bu konuda sorunlarla karşılaşma olasılığı derecelendirmeyi etkiler.
12. İşgücü Sorunları: İşgücü sorunları, sendikalar veya çalışanlarla olan sorunlar, iş sağlıgı ve güvenliği konusunda hazırlıkları  ve bu alanda yaşanacak olumsuzluklar üretim veya hizmeti olumsuz yönde etkileyecek hal alması raporlara etki edecektir.          

13.Muhasebe Politikaları ve Uygulamaları: Eğer, tahvil ihraç eden bir işletme göreceli olarak daha muhafazakâr bir muhasebe politikası izliyorsa, bu durum, derecelendirmede artı bir puan olarak kabul edilmektedir.

Tahvilin derecesi, geri ödeyememe riskini ölçtüğü gibi, tahvilin faiz oranını ve işletmenin borçlanma maliyetini belirlemektedir. Tahvili satın alanlar açısından da dereceleme oldukça önemlidir. Çünkü tahvillerin büyük bir kısmı, kurumsal yatırımcılar tarafından satın alınmaktadır. Birçok kurum, yasalarla belli bir dereceye sahip tahvillere yatırım yapmak zorundadır. Yatırım kurumları veya sigorta şirketleri, çok riskli işletmelerin tahvillerine belli bir tutarın üzerinde yatırım yapamazlar. Eğer, bir işletmenin tahvili, BBB’den düşük bir dereceye sahipse, yeni tahvil satma şansı azdır.   

имя ip доменноевитальныйобувьcreating when
Haberlerimiz İçin Abone Olabilirsiniz.

exhibition stand turkey tüp bebek ankara seo hizmeti
Arabulucuk Sertifikası Programı