Bize Ulaşın: 00 90 (212) 217 33 67 / 68/ 69

"Tahvil ve Yatırım Fonları vadeleri boyunca ve zaman içerisinde değişen derecelendirme notları alım-satım işlemlerini artırırken bunun temel sebebi, genellikle portfolyo yöneticilerinin belirli bir derece kategorisini yatırım bantı olarak görüp, derecesi yükselen ya da azalan menkul kıymeti satarak yerine yatırım seviyesine uygun menkul kıymeti satın almalarıdır."

Proje Finansmanı Derecelendirme

Proje finansmanı derecelendirmesi şirketlerin yada kuruluşların kredi değerliliğinin tespiti olan kredi derecelendirmesi kapsamında olan bir analiz türü olmasına karşın, metodoloji ve analiz tekniği açısından bazı farklılıklar arz etmektedir. Projeler sağlanacak öz kaynak ve yabancı kaynak katkısı ile finanse edilmekte ve projeyi gerçekleştirecek kuruluşun çeşitli yöntemlerle sağlayacağı kaynakların finansmanı ve projenin nakit akışı ile sağlayacağı geri dönüşün temel olarak belirleyici olduğu bir çalışmadır. Genellikle yol, köprü, baraj, enerji santralleri, kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi büyük miktarlarda parasal kaynak gerektiren yatırımları kapsayan proje finansmanı derecelendirmesi aşağıda temel olarak sunulan esaslar ve değerlendirme kriterlerinden oluşmakta ve TCR’nin belirtilen çerçevede oluşturulan metodolojisine bağlı kalınarak derecelendirme yapılmaktadır.

 

Projeyi Yürüten Kuruluşun İncelenmesi

·         Kuruluşun mali yapısının değerlendirilmesi

 

Projeyi yürüten kuruluşun ekonomik gücü, mali yapısı, geçmiş projelerde gösterdiği performans ve başarı düzeyi gerçekleştirilen projenin başarısını etkileyen önemli bir etkendir. Projeyi yürüten şirketin sağladığı sermaye katkısı ve borçlanmanın koşullarının belirlenmesi ile münferit kredi derecelendirme notu belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır.

 

·         Kuruluşun geçmişte yürüttüğü ve hayata geçirdiği projelerin incelenmesi

 

Projeyi yürüten kuruluşun geçmişte gerçekleştirdiği projelerin başarısı yeni projelerin başarısını öngörmekte dikkate alınması gereken bir husus olup, bu kapsamda geçmiş projelerin bitirilme süresi, bütçe gerçekleşmeleri, nakit akış, net getiri, içsel getiri oranları vs. ve piyasa riski ve diğer risklerin yönetilme başarısı  ile diğer yükümlülüklerin gerçekleştirme başarısı dikkate alınmaktadır.

 

·         Kuruluşun geçmişte yürüttüğü ve hayata geçirdiği projelerde yer alan yüklenici firmaların incelenmesi 

 

Proje Tamamlanma Öncesi Oluşabilen Risklerin Analizi

·         Yüklenici firma (contractor) değerlendirmesi

 

Yüklenici firmanın sahip olduğu geçmiş deneyimler, yürüttüğü projelerde gösterdiği performans, teknolojik alt yapısı ve sahip olduğu teknik imkanlar belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır. Diğer bir husus ise yüklenici firmanın kredi değerliliği olup, dikkate alınması gereken bir konu olarak değerlendirilmektedir.

 

·         Projelenen maliyetler

Projenin ilk tesis maliyetlerinin öngörülen bütçe çerçevesinde gelişmesi, anılan çerçevede oluşan maliyetlerin tahmini maliyetlerle örtüşmesi analist tarafından değerlendirilir. Aksi taktirde maliyetlerde oluşan sapmalar, projenin gelişimi ve nakit akışı ile borçlanma maliyetleri üzerinde olumsuz etkisi olacağından kredi eğerliliğini olumsuz etkileyen hususlar olarak dikkate alınır.

  

·         Gecikme riski analizi

Projenin programlanan sürede bitmemesinden kaynaklanacak riskleri kapsamakta olup, oluşabilecek olumsuz  göz önünde bulundurularak analistler tarafından konu analiz edilir.  Gecikme riskinin analizi yapılırken, projenin bitiş süresi, gelinen aşama, yüklenici firma, kullandığı teknoloji, ekipman kapasitesi, çalıştırılan işçi sayısı ve yeterliliği hususları incelenir.

 

·         Teknolojisi riski analizi

Projenin tamamlanması öncesi kullanılan teknoloji projenin istenildiği gibi ve zamanında bitilmesinde rol oynayan etkenler arasında yer almakta olup, yeni ve işin niteliğine uygun teknoloji kullanımı proje başarısına ve riskin düşmesine olumlu katkı sağlamaktadır.

·         Diğer sözleşme koşulları incelemesi

 

o   Yaptırımların düzenlenmesi ve uygulaması 

Projenin süresi içinde bitirilememesi veya projenin bitirilip uygulamaya geçmesi sonrası oluşacak teknik hataların dikkate alınarak uğranacak zararın ve gelir kaybının tazmini yönünde düzenleme ve yaptırımların açık bir şekilde yazılı hale getirilmesi gerekmektedir. 

o   Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmaların çözümüne ilişkin düzenlemelerin incelenmesi 

o   Sigorta ve teminatlandırmaya ilişkin düzenlemeler 

 

Operasyonel risk

·         İşletme giderlerinde oluşabilecek değişimin(oynaklığın) etki ve sonuçlarının analizi

İşletme giderleri oluşacak nakit akımını etkileyen ve projenin verimliliği üzerinde belirleyici olan unsurlardan bir tanesi olması sebebiyle, analizi değişik olası senaryolar göz önünde bulundurularak yapılır.

 

·         Tamamlanma süreci sonrası oluşabilecek teknoloji riski analizi

Gerçekleştirilen projenin sahip olduğu teknoloji alt yapısı, tamamlanma sonrası proje verimliliği ve başarısı açısından önem arz etmekte olup, yeni ve ileri bir teknolojinin varlığı etkinliği arttırmaktadır. Projenin yarattığı nakit akışı ve borç geri ödemesi çerçevesinde değerlendirme yapılır.  Performans garanti sistemi ile oluşabilecek risklerin minimize edilmesinin sağlanıp, sağlanamadığı değerlendirilir. 

·         Tedarikçi riski

Mal ve hizmet sağlayıcıları tarafından kesintisiz hizmet verilmesi ve aksaklık yaşanmaması proje verimliliğini ve tamamlanma sonrası nakit akış ve geri ödemeleri içerisinde değerlendirilmektedir.

·         Bakım ve işletim riski incelemesi

Projenin tamamlanma sonrası düzenli olarak bakım ve onarım işlerinin yapılması, projeden beklenen faydanın sağlanmasını etkileyen faktörler arasında yer almakta olup, belirtilen kapsamda analiz sürecine söz konusu husus dahil edilmektedir. Performans garanti sistemi ile oluşabilecek risklerin minimize edilmesinin sağlanıp, sağlanamadığı değerlendirilir.

·         Karşı taraf riski 

Alıcı, yüklenici ve tedarikçilerin hepsinin birlikte oluşturduğu grubu içermekte olup, olaşabilecek riskler analiz edilir. 

Piyasa Riski

·         Talep yapısı analizi

Projede mevcut olan temel amaç nakit akışı yaratarak belirli bir geri dönüşüm sağlanması ve istenen parasal getirilerin elde edilmesidir. Bu amaçla projenin hayata geçirilmesi sonucu üretilecek mal ve hizmetin satılması için alıcı kitlesinin ve talebin varlığı ve istenilen düzeyde olması temel belirleyici hususlardan bir tanesidir. Talebin büyüklüğü, niteliği, endüstri yapısı, fiyatlardaki oynaklık, müşteri önceliklerindeki değişim, ucuz ikame ürün arzı kapsamlı olarak analiz edilir.

 

·         Gümrük, vergi vs. ve fiyatlamaya ilişkin düzenlemelerin analizi 

·         Üretilen ve satılan ürünlere ile ilgili rekabet ortamı ve diğer piyasa aktörlerine ilişkin analiz

 

Piyasada üretilen ve satılan aynı ürün ve üretici gruplara ilişkin analiz yapılarak sonuçlar değerlendirilir. Özellikle ürünün geliştirme ve talep açısından gelişim döngüsü, sektörde yer alan firmaların bu süreçteki başarısı ve yeni ve alternatif mamul üretebilme kapasitesi değerlendirilerek riskler analiz edilir. Piyasaya yeni giren veya girecek olan firmaların yaratacağı potansiyel etkiler değerlendirilir.

   

·         Al yada öde sisteminde gerçekleştirilen anlaşmalarda tek alıcı tarafın alım miktarı, fiyatlama, teşvik vs.’ye yönelik uygulama ve düzenlemesine ilişkin inceleme yapılır.

 

Proje Yapısı Analizi

·         Nakit akış analizi 

Proje risk analizi ve derecelendirmesinde en önemli husus olan nakit akış analizine bu bölümde yer verilir. Projenin ilk tesis maliyetleri (-) değerler alarak dikkate alınarak, sonraki dönemlerde ortaya çıkan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akımları belirli bir iskonto oranından şimdiki net değerine indirgenir. Yatırımın şimdiki net değeri (NPV), içsel getir(IRR), düzeltilmiş içsel getiri tutar(MIRR) ve oranları ile yatırımın kendini amorti etme süresi (cost recovery period) çeşitli olasılıklar üzerinden hazırlanan senaryolarla hesaplanarak değerlendirilir.

 

·         Sözleşmenin diğer finansal unsurlarına ilişkin analiz 

·         Fonlama ve finansal risk analizi

 

   Nakit akış analizi ile birlikte değerlendirilen bu bölümde proje finansmanında 

   Kullanılan kaynakların özellikle yabancı kaynakların maliyetleri analiz edilerek

   projenin sağlayacağı toplam fayda içerisinde değerlendirilir. Kullanılan yabancı 

   kaynağın tutarı, süresi, geri ödeme koşulları, faiz oranı vs. kapsamlı olarak 

   çalışmanın tümü ile birlikte ele alınır. 

 

·         Sermaye yapısı analizi 

Yatırımın ne kadarlık kısmının öz kaynakla ne kadarlık bölümünün yabancı kaynakla yapıldığı ve öz kaynak maliyeti ile yabancı kaynak maliyetinin analiz edildiği bir bölümdür.

 

Dışsal Etkenler

·         Makro ekonomik etkenler

·         Kambiyo riski

·         Enflasyon riski

·         Faiz riski

·         Politik risk

узнать количествосеотеге rel canonicalошибка 404 на сайте
Haberlerimiz İçin Abone Olabilirsiniz.

exhibition stand turkey tüp bebek ankara seo hizmeti
Arabulucuk Sertifikası Programı