Bize Ulaşın: 00 90 (212) 217 33 67 / 68/ 69

Araştırma ve Eğitim

Küreselleşen dünyamızda yaşanan değişimler,  ekonomik birimleri hızla etkilemekte ve buna  ayak uyduramayanlar yok olmaktadır. Finansal piyasalarda bilgi, internet teknolojilerindeki gelişmeye bağlı olarak çok hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Artık saniyelerle ifade edilen süreler içinde, milyar dolarlık fonlar bir ülkeden başka bir ülkeye aktarılabilmektedir. Ülke ekonomileri, sektörleri, firmaları, canlı bir organizmanın  hücreleri gibi  diğer bir ülkedeki değişimden anında etkilenmekte ve ülkedeki makro ekonomik verilerde önemli değişiklikler olabilmektedir. Bu ise önce finansal piyasaların sonrada reel sektörün etkilenmesi anlamına gelmektedir.

            Genel ekonomide ve finansal piyasalarda meydana gelen söz konusu hızlı değişimin, derecelendirme sürecini ve derecelendirme notunu etkilemesi kaçınılmazdır. Türk-KrediRating, verdiği derecelendirme notunu sürekli güncel tutmak için makroekonomik faktörlerin  düzenli takibini yapmakta, tahmin  metodlarını geliştirmekte,ulusal ve uluslararası piyasalardaki değişiklikleri sürekli izlemektedir.  Ekonomideki uzun vadeli yapısal değişikliklerin  tespit edilmesi, faiz  oranları ve kurların analizi, etkileşimi ve tahmin  edilmesi en güvanilir  metodlarla yapılmaktadır.

            TCR, şirketler hakkındaki kurumsal değişim , ekonomik, finansal, hukuksal, kamu otoritesinden  kaynaklanan , sektörel vb. haber ve veri  bankaları oluşturarak, bu verileri ekonomi ve sektör verileri ile beraber  kapsamlı analize  tabi tutmaktadır. Bilanço analizleri yaparak ileriye dönük  tahminlerde ve projeksiyonlarda bulunmaktadır.  KOBİ’lere ait  risk faktörlerinin  ve borçlanma imkanlarının  değerlendirilmesi yapılmaktadır.  Toplanan ve analiz edilen tüm veriler bir taraftan  veri bankası  havuzunda   muhafaza edilirken   diğer taraftan  bilimsel yöntemlerle  müşterilerimizin  kullanabileceği  bilgi haline getirilip rapor olarak yayımlanmaktadır.

Türk-KrediRating, Türkiye’deki derecelendirme faaliyetlerinin, uluslararası düzeyde saygın bir duruma gelmesi için eğitime ayrı bir önem vermektedir. Türkiye için yeni olan derecelendirme konusunda, konu ile ilgisi olan herkesin doğru, güncel ve bilimsel bilgiyle donatılması gerekmektedir. Türk-KrediRating, kendi personeli için sürekli bir eğitim programı oluşturmuştur. Uzman kadromuza, Danışmanlar Kurulumuzdaki bilim adamları tarafından sürekli kurum içi eğitim verilmektedir.

Türk-KrediRating’den derecelendirme hizmeti talep eden müşterilerimizin yetkili ve ilgili yöneticileri, uzmanlarımız tarafından, kredi derecelendirmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi konularında periyodik toplantılarla bilgilendirilmektedirler. Bir çeşit eğitim programı olarak değerlendirilebilecek bu bilgilendirme toplantıları ile Türk-KrediRating Türkiye’de derecelendirmenin gelişmesine de katkı sağlamayı amaçlamaktadır

 

Türk –KrediRating araştırmaya verdiği önem ve bu yönde sarf ettiği emek sonucu elde ettiği  bilgi birikimi ile en yüksek kalitede, güvenilir, tarafsız , adil, bağımsız bir derecelendirme  hizmeti sunmak  ve müşterileriyle diğer ilgili  kesimleri  derecelendirme hakkında  eğitmek  misyonunu yerine getirmektedir.

 

BAŞLICA ARAŞTIRMA ALANLARIMIZ

Ekonomik araştırmalar:

-Kapsamlı veri tabanına dayalı ekonomik araştırma oluşturulup, ekonomik araştırmalar yapılarak, ekonomik alandaki karar mekanizmalarına destek olmak.

-Dünya çapında geçerli, son yenilikleri ve metodları takip etmek, bunları gerçek verilere uygulamak ve yeni yaklaşımlarla desteklemek

-Tüm iş kollarına yüksek kalitede analitik destek vermek

-Kredibilitesi yüksek, objektif, analiz bazlı çözümler sunmak

-Makroekonomik faktörlerin düzenli takip etmek, tahmin  metodlarının  geliştirmek, ulusal ve dünya çapındaki değişiklikleri  izlemek ve  ekonomideki uzun vadeli yapısal değişiklikleri tesbit etmek.

-Faiz ve kur oranlarını analiz ve tahmin etmek.

-Merkezi ve lokal hükümetlerin gelirlerinin,giderlerinin ve borçlanma maliyetlerini  analiz ve tahmin etmek,

-Altyapı yatırımlarının ekonomik olarak analizini yapmak,

-Ülkeler arasında, ticari boyutta alışveriş imkanlarının potansiyelini değerlendirmek,

-Stratejik karar mekanizmalarının kullanımına yönelik harcama trendlerini analiz etmek

 

Sektör Araştırmaları:

-Türkiye ekonomisi,sektörleri ve firmaları hakkında tarafsız, kaliteli ve güvenilir analizler ve tahminler hazırlamak

-Sektörler hakkında kısa ve uzun vadeli arz-talep tahminleri hazırlamak, fiyat tahminleri, gider yapısı, trend analizi, politikalarda oluşabilecek değişimler ve yapısal değişiklikleri gözlemleyip, analiz etmek

-Finansal analiz ve kredi araştırmaları yapmak

-Şirket bonosu araştırmaları düzenlemek

-Gelişmiş finansal modeller geliştirip değişik senaryo analizleri yapmak, Eğer (What-If) simulasyonları gerçekleştirmek

-Türkiye ekonomisi ve sektörleri hakkında geniş veri bankaları oluşturmak

-Yüksek kalitede ekonomi analiz ve raporları hazırlamak

 

KOBİ Analizleri:

-KOBİlere ait risk faktörlerini ve borçlanma imkanlarını değerlendirmek.

-KOBİ kümelenmeleri ile bu kümeler kapsamındaki şirketleri incelemek.

-Rekabet seviyesi ve dayanabilirlik durumlarını belirlemek,

-Gelişen piyasalarda oluşabilecek yeni imkanları analiz etmek

-Büyük firmalar tarafından KOBİlere outsource imkanları

-Nihai kullanıcıya dönük ürün ve servis hizmetlerinin kapsamını değerlendirmek

-KOBİ kümelerinin karlılık analizlerini bağımsız ve tarafsız olarak yapmak

 

Windows Performanceприложений продвижениепродвижение сайта самостоятельноpetersberg
Haberlerimiz İçin Abone Olabilirsiniz.

exhibition stand turkey tüp bebek ankara seo hizmeti
Arabulucuk Sertifikası Programı