Bize Ulaşın: 00 90 (212) 217 33 67 / 68/ 69

"Tahvil ve Yatırım Fonları vadeleri boyunca ve zaman içerisinde değişen derecelendirme notları alım-satım işlemlerini artırırken bunun temel sebebi, genellikle portfolyo yöneticilerinin belirli bir derece kategorisini yatırım bantı olarak görüp, derecesi yükselen ya da azalan menkul kıymeti satarak yerine yatırım seviyesine uygun menkul kıymeti satın almalarıdır."

Etik Kurallar

Etik İlkeler ve Kalite Güvence Sisteminin Dayanağı ve Özellikleri

TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra TCR olarak anılacaktır), yürütmekte olduğu derecelendirme faaliyetinin ilgili mevzuata ve genel kabul görmüş derecelendirme ilkelerine uygunluğunu sağlamak için Kalite Güvence Sistemi oluşturmuştur. Bu sistem ile derecelendirme sürecinin bağımsız, tarafsız, adil, şeffaf, geçeği olduğu gibi yansıtan bir şekilde sonuçlanmasını güvence altına alma amacı taşımaktadır. Kalite Güvence Sistemi, iki yönetim kurulu üyesinden oluşan Kalite Güvence Komitesi tarafından kurulur ve işler hale getirilir.  Sistemin, dayandığı temeller ve özellikleri aşağıdaki gibidir.

 

1)      Sistem 1.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik”’nin (bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır) 11. Maddesi gereği kurulmuştur.

 

2)      Kalite Güvence Sistemi, TCR’nin; kendisinin, ortaklarının, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, denetçilerinin, yöneticilerinin, derecelendirme komitesi üyelerinin ve derecelendirme uzmanlarının, söz konusu Yönetmelikte belirlenen mesleki gerekliliklere ve yeterliliklere sahip, ilgili düzenlemelere uygun olmasını güvence altına alır. Ayrıca yürütülmekte olan derecelendirme faaliyetinin de yine ilgili mevzuata ve genel kabul görmüş derecelendirme ilkelerine uygun yerine getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

 

3)      Sistemin sağlıklı olarak çalışmasından, Yönetim Kurulu’nun iki üyesi sorumludur. Bu üyeler Yönetim Kurulu kararıyla bu göreve atanmışlardır ve nitelikleri Yönetmeliğe uygundur.

 

4)      Kalite güvence sistemi yeterli mali kaynaklara sahiptir.

 

5)      Sistem, yürütülen derecelendirme faaliyetinden bağımsız bir yapıda oluşturulmuştur.

 

6)      Kalite Güvence Sisteminden sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri her yılsonunda, sistemi gözden geçirip aksayan taraflarını düzelterek günün koşullarına uygun hale getirirler.

 

7)      Yine yılsonunda, dönem içinde yapılan faaliyetleri ve değişiklikleri içeren bir rapor hazırlanarak, 3 ay içinde BDDK’ya gönderilir ve TCR’nin resmi internet sitesinde yayımlanır.

 

8)      TCR’nin ortakları, yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme komiteleri üyeleri, derecelendirme uzmanları, danışmanları ve hizmet aldığı diğer kişi ve kurumlar Kalite Güvence Sistemi kapsamındadırlar. Yani sistemin kuralları söz konusu kişi ve kurumlar için bağlayıcıdır ve hepsi bu kurallara uymak zorundadır.

2-Kalite Güvence Sisteminin Bölümleri

Oluşturulan bu Kalite Güvence Sistemini iki ana bölümde ele almak mümkündür. İlkinde, ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, derecelendirme komitesi üyelerinin ve derecelendirme uzmanlarının mesleki gerekliliklerine ve yeterliliklerine dair kurallar bulunmaktadır. Burada amaç derecelendirme faaliyetini layığı ile yerine getirecek nitelikte ve Yönetmeliğe uygun kişilerin çalışmasını sağlamaktır. İkinci bölümde ise derecelendirme faaliyetinin mevzuata ve derecelendirme ilkelerine uygunluğunu güvence altına alan kurallar yer almaktadır. Bu bölümde ise amaç, derecelendirme faaliyetinin bağımsız, tarafsız, adil, şeffaf, anlaşılır ve gerçeği yansıtır bir şekilde yerine getirilmesini güvence altına almaktır.

2.1-TCR Kadrosu İle İlgili Kurallar

TCR’nin ortakları, yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme komiteleri üyeleri ve derecelendirme uzmanları, Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahiptirler. İki yönetim kurulu üyesinden oluşan Kalite Güvence Komitesi, sürekli olarak tüm kadronun mevzuatta belirtilen mesleki nitelikleri taşımasını sağlamakla görevlidir. Bu nitelikleri kaybeden çalışanlar vakit kaybetmeksizin kadrodan çıkartılır.

           TCR’nin derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları aşağıdaki nitelikleri taşırlar.

      a)      En az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim görmüşlerdir.

 

b)      Derecelendirme konusunda yurt içinde veya yurt dışında yetkili kurumlar tarafından verilen mesleki yeterlilik sertifikalarına ve bankacılık, bağımsız denetim veya derecelendirme konularında en az üç yıllık tecrübeye sahip olmaları veya bankacılık, bağımsız denetim veya derecelendirme konularında en az beş yıllık tecrübeye sahiptirler.

 

c)      Asgari üç kişiden teşkil olması zorunlu olan derecelendirme komitesinde yer alacak üyelerin en az üçte ikisi;

 

                                i.            Türkiye’de yerleşiktir.

 

                                ii.          Bankalarda genel müdür veya kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısı veya kredi komitesi üyesi ya da Kurulda başkan veya üye, Kurumda Başkan Yardımcısı ya da Daire Başkanı olarak ya da Kurumda on yıl bankacılık uzman ve yardımcısı veya bankalar yeminli murakıp ve yardımcısı olarak görev yapmışlardır.

TCR tüm kadrosu ile beraber; Bağımsızlık, Meslek İlkeleri ve Mesleki Özen ve Titizlik başlıkları altında aşağıda verilen kurallara uyar. Kalite Güvence Komitesi de tüm personelin bu kurallara uyumunu gözetir. İş’e başlarken bütün çalışanlar söz konusu kuralları okurlar ve tüm kurallara uyacaklarına dair bir taahhütname imzalarlar. Kurallara uyulmamasının sonucu, iş akdinin feshine kadar gidebilecek bir takım cezai yaptırımlardır.

2.1.1-Bağımsızlık

Bağımsızlık, TCR’nin ortaklarının, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, yöneticilerinin, derecelendirme komitesi üyelerinin ve derecelendirme uzmanlarının mesleki faaliyetlerini doğruluk ve tarafsızlık çerçevesinde yürütmelerini sağlayacak bir davranış ve anlayışlar bütünüdür. TCR’nin ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçileri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının aşağıdaki şartlara uygun davranması zorunludur.

 

a)      Çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkân vermemek, derecelendirme faaliyeti sonucunda ulaştıkları görüşlerini, kendilerinin veya başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin raporlarında açıklamak zorundadırlar.

 

b)      Müşterilerinin ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettiği ortaklıkların yönetimi ile ilgili karar alma sürecine katılamaz, derecelendirme modellerinin geliştirilmesi, yazılımı ve bunların test edilmesi hariç olmak üzere bu süreçte yönetim ve danışmanlık hizmeti veremezler.

 

c)      Üçüncü derece dâhil kan ve ikinci derece dâhil kayın hısımları ile eşlerinin; ortağı, yönetim kurulu başkanı veya üyesi, genel müdürü, genel müdür yardımcısı veya başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda icrai nitelikte görev yaptıkları müşterilerine ilişkin derecelendirme sürecinde yer alamazlar.

 

d)     Derecelendirme hizmetinin verilmesinden önceki iki yıl içinde derecelendirme hizmeti verilen bankada veya bankanın nitelikli paya sahip olduğu ortaklıklarda görev alan kişiler olamazlar. Gelecek iki yıl içerisinde bunlarda her ne unvan altında olursa olsun görev alamaz ve yatırım fonları aracılığıyla edinilenler hariç bunların hisse senetlerine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olamazlar.

 

e)      TCR’nin ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri, derecelendirme uzmanları ve bunların üçüncü derece dâhil kan ve ikinci derece dâhil kayın hısımları ile eşleri, TCR ile hukuki bağlantısı bulunan yurt içinde veya yurt dışında kurulu derecelendirme kuruluşları; Derecelendirme hizmeti verilen müşteri, müşteriyi kontrol eden ortaklar veya müşterinin kontrolü altında bulundurduğu ortaklıklar ile doğrudan ya da dolaylı ortaklık, piyasa koşullarına göre imtiyazlı bir şekilde kredi ya da borç-alacak veya derecelendirmenin etkin bir şekilde yapılmasını engelleyecek herhangi bir menfaat ilişkisine giremezler. Yatırım fonları aracılığıyla edinilenler hariç bunların hisse senetlerine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olamazlar. Bunlarda yönetim kurulu başkanı veya üyesi, genel müdür ya da genel müdür yardımcısı olarak veya önemli karar yetki ve sorumluluğu taşıyan başka sıfatlarla görev alamaz, yönetim hizmeti veremezler.

 

f)       TCR’nin ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları, başka bir derecelendirme kurulusunda ya da bağımsız denetim veya değerleme hizmeti veren kuruluşlarda yönetim kurulu başkanı ya da üyesi, denetçi, yönetici veya ortak olamazlar. Derecelendirme, bağımsız denetim veya değerleme faaliyeti ile iştigal eden personel olarak çalışamazlar.

 

TCR Kalite Güvence Komitesi yukarıda belirtilen kurallara uyumu gözetir. Bağımsızlığın ortadan kalkması durumunda ilgili derecelendirme uzmanı görevden el çektirilir. Ayrıca TCR de ilgili müşteriye verilen derecelendirme hizmetini durdurur ve görevden çekilir.

2.1.2- Meslek İlkeleri

TCR’nin ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçileri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları, müşterilerine yürüttükleri veya yürütecekleri derecelendirme faaliyetlerinin sonucu ile ilgili bir taahhütte bulunamazlar.

TCR’nin kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları aşağıdaki ilkelere uygun davranmak zorundadır.

 

a) Objektiflik: Müşterinin derecelendirilmesinde kullanılan değerlendirme yöntemlerinin doğruluğu geçmiş tecrübelerle ispatlanmıştır. Bu yöntemler sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Kredi değerliliğinin derecelendirilmesi yönteminin düzenli olarak bir ila üç yıllık dönemlerde geriye dönük testleri içerecek şekilde gözden geçirilecektir.

 

b) Tarafsızlık: Derecelendirme süreci, yetkili derecelendirme kurulusunun ortaklık yapısı ve/veya yönetim kurulundaki muhtemel çıkar çatışmalarından etkilenmeyecek ölçüde bağımsızdır.

 

c) Uluslararası erişilebilirlik/şeffaflık: Yerli ve yabancı tüm kuruluşlar, TCR’nin verdiği bireysel derecelendirme notlarına eşit şartlarda ulaşabilir.

 

ç) Açıklama yükümlülüğü: Krediye ilişkin temerrüt tanımı, değerlendirme yöntemi, kullanılan zaman aralığı, her bir değerlendirme kategorisinde bulunan temerrüt oranlarının ve derecelerin değişim ihtimali, her bir derecelendirme notunun anlamı ve TCR tarafından kullanılan genel yöntem kamuoyuna internet sitesi aracılığı ile açıklanacaktır.

 

d) Kaynak yeterliliği: TCR yüksek kalitede değerlendirme yapabilmek için gerekli tüm kaynaklara sahiptir. Derecelendirmenin daha etkin ve güvenilir olması için, derecelendirilen müşteri ile süreklilik arz eden bir ilişki içinde bulunulacaktır.

 

e) İtibar: Üçüncü kişi ve kurumlar tarafından TCR’nin derecelendirmelerine gösterilen itimat ve gizli bilgilerin kötüye kullanımını engelleyen kalite güvencesi sistemlerinin olması TCR’nin itibarı için önem taşımaktadır.

2.1.3- Mesleki Özen ve Titizlik

           TCR görevlendirdiği derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları, derecelendirme görevinin planlanması, yürütülüp sonuçlandırılması ve derecelendirme notunun verilmesi safhalarında gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadırlar. Bu kişilerin göstereceği özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir derecelendirme komitesi üyesi ya da derecelendirme uzmanının aynı koşullar altında ayrıntılara ve bulgulara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder.

 

            TCR’nin, kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme komitesi üyeleri ile derecelendirme uzmanlarının bilgi ve yeteneklerinin yeterli olmadığı derecelendirme faaliyetlerini kabul etmezler.

 

            TCR Kalite Güvence Komitesi, derecelendirme komitesi üyelerinin ve derecelendirme uzmanlarının mesleki özen ve titizliğini gözetir.

 

 

 

 

 

стоимость реклама вкpartnershipэффективности аналв реклама google adwords стоимость
Haberlerimiz İçin Abone Olabilirsiniz.

exhibition stand turkey tüp bebek ankara seo hizmeti
Arabulucuk Sertifikası Programı