Bize Ulaşın: 00 90 (212) 217 33 67 / 68/ 69

"Tahvil ve Yatırım Fonları vadeleri boyunca ve zaman içerisinde değişen derecelendirme notları alım-satım işlemlerini artırırken bunun temel sebebi, genellikle portfolyo yöneticilerinin belirli bir derece kategorisini yatırım bantı olarak görüp, derecesi yükselen ya da azalan menkul kıymeti satarak yerine yatırım seviyesine uygun menkul kıymeti satın almalarıdır."

İç Kontrol ve Denetim

1. İÇ DENETİM

TCR Rating, ilgili kanunlara ve mesleki düzenlemelere uygun olarak faaliyette bulunmak, faaliyetlerine değer katmak ve bu faaliyetleri geliştirmek, güvenilir Finansal raporlama üretebilmek, derecelendirme faaliyetlerin etkinliği ve verilen kredi derecelendirme notlarının doğruluğunu ve faaliyetlerinin yansızlığını temin etmek, standartlaşmış süreçler yardımıyla operasyonların etkinliğini ve verimliliğini sağlamak, hizmet verdiği kuruluşların her türlü bilgi ve belgeleri ile TCR Rating’ in kendi bilgi ve belgelerinin uygun bir şekilde muhafaza edebilmek için kurmuş olduğu bir iç denetim ve kalite temin sistemi bulunmaktadır.

Günümüzün rekabetçi ortamında işletmeler etkin bir şekilde faaliyet göstererek en düşük maliyetle en yüksek verimi elde etmek zorundadırlar. Ancak işletmelerin büyümesi ve faaliyetlerinin karmaşıklaşması beraberinde çeşitli riskleri de getirmiştir. Yönetimimiz riskleri önlemek, işletme varlıklarının korunması, hataların ortadan kaldırılması ve politikaların değerlendirilmesi gibi konularda doğru ve etkili kararlar alabilmek ve zamanında güvenilir veriler elde edebilmek için etkin bir iç denetim sistemi kurmuştur.

İç denetim, ilgili kanunlara ve düzenlemelere uygun olma, güvenilir Finansal raporlama, faaliyetlerin etkinliği ve yeterliliği olarak gruplandırılan hedeflere ulaşmada yeterli güveni sağlama amacıyla oluşturulmuş, işletmenin yönetimi ve diğer personeli tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir.

Etkin bir iç kontrol sistemi TCR Ratingin amaçlarına ulaşması, derecelendirme süreçlerinin, hesap ve kayıt düzeninin kalitesi, bütünlüğü, devamlılığı ve güvenilirliği, uzun dönemli kar hedeflerinin gerçekleşmesi, TCR Rating ve müşteri varlıklarının korunması ve yeterli mali raporlama için önemli role sahiptir. Bu çerçevede oluşturulan etkin iç kontrol sistemi, TCR Ratingin hem ilgili yasa ve yönetmeliklere hem de kendi politika ve yöntemlerine uyumlu olarak faaliyet göstermesine, TCR Ratingin ticari itibarını olumsuz etkileyebilecek beklenmedik risklerin en aza indirilmesine, karar alma, uygulama süreçlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine, bilgi işlem altyapısı üzerinde oluşturulacak kontrollerin, personel politikasının, sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmesini ve kullanılmasının, hatalı ve usulsüz işlemlerin önlenmesinin, süreçlerin iyileştirilmesinin ve insan kaynağının geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

 

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde TCR Ratingin iç kontrol sistemleri,

• TCR Ratingin faaliyetlerini bağımsız olarak değerlendiren etkili bir iç denetim işlevi,

• TCR Ratingin faaliyetlerinin tümünü kapsayan ayrıntılı iş akış prosedürleri,

• Tüm personelin görev yetki ve sorumluluklarının tanımlandığı prosedürler,

• İç denetimin önemi konusunda kararlı tutum sergileyen bir yönetim,

• İç denetim sistemi konusunda yeterli bilince ve sorumlu olduğu faaliyete ilişkin gerekli

mesleki bilgi ve deneyime sahip olan personeli, ile etkin bir yapıya kavuşacaktır.

1.1- iş süreçlerinin doğruluğu

TCR derecelendirmeleri, ölçümleri ve derecelendirme süreçlerinin doğruluklarına saygı göstermelisiniz. TCR doğruluğu ile ters düşecek bir davranışta herhangi süreci etkileyecek, ona zarar verecek ve ona müdahale edecek herhangi faaliyette bulunmamalısınız.

Bu politikayı çiğneyen herhangi ticari işlem veya faaliyete tolerans gösterilmeyecektir.

1.2- kuralların kapsamı

Bazı hallerde Şirket politikaları kanunun öngördüğünün ötesine de geçebilir. Bu Kuralları okumakla bir hukuk uzmanı olmanız beklenmemekte ancak kurallar sizi işinizde ortaya çıkabilecek önemli kanuni ve etik konularda uyarmalıdır. Eğer bir konuda veya belirli bir durumda izlenecek en iyi yolla ilgili şüpheleriniz varsa, müdürünüze, İnsan Kaynakları Temsilcinize, TCR İç Denetim Bölümünün bir temsilcisine veya TCR Hukuk Bölümünde bir avukata danışabilirsiniz. Sonra yerine önceden fikir alarak problemler genelde en aza iner çünkü bazen hasarın giderilmesi daha zor olabilir.

Her derecelendirme şirketinin kendine özgü şirket politikası vardır. Doğal süreci içerisinde TCR şirket politikalarıda istikrarlı bir şekilde değişen şartlara uygun olarak yapısal değişiminler gösterebilir fakat iş ahlakı bu denli çok değişim gösterecek bir sürece sahip değildir. TCR çeşitli alanlarda kanuni ve etik davranışlarla ilğili şirket politikalarına sahiptir. İş Ahlakı Kurallarının amacı bu politikaların yürürlükten kalkarak yerlerinin alınması değil belirli TCR politikaları ve prosedürlerinin özetini temin etmektir. İş Ahlakı Kuralları, diğer şirket kuralları ile beraber Şirketin çalışanları için internette mevcuttur. Çalışanlar ve yöneticiler bu politikaları ve prosedürleri kendileri ve işleri ile ilgili olan sınırlar dahilinde anlamakla ve gözden geçirmekle sorumludurlar.

2. İÇ DENETİM VE KALİTE TEMİNİ SİSTEMİNİ GARANTİ EDECEK SORUMLU BÖLÜMLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

Denetim Komitesi

Şirket personeli

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket’imizin yönetim kurulu, Şirket’in tüm faaliyetlerine ilişkin önemli politika ve stratejileri onaylar ve söz konusu politika ve stratejilerin uygulamasına ilişkin periyodik incelemeler yapar. Ayrıca yönetim kurulu Şirket’in taşıdığı temel risklerin bilinmesi ve bu risklere ilişkin kabul edilebilir asgari ve azami sınırların belirlenerek söz konusu risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi hususlarında gerekli tedbirler alınmasını sağlamak ve üst düzey yönetimin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işlerliğini izlemesinden sorumludur. Yönetim kurulu iç denetim sisteminin işlerliğini iyi bir şekilde devam ettirebilmesi için yeterli mali kaynak aktarmakla sorumludur.

Denetim Komitesi

TCR Rating iç denetim ve kalite temini ile ilgili hususları takip edebilmek ve bu konuda gerekli önlemleri zamanında alabilmek amacıyla kendi bünyesinde iki yönetim kurulu üyesi ve bir bağımsız üyeden oluşan bir Denetim Komitesi kurmuştur. Denetim Komitesi yönetim kurulu adına iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek konularındaki rol ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Günümüzde şirketlerin mali durumu ve maruz kaldığı riskler konusunda pay sahipleri yönetimden yeterli, doğru ve zamanında bilgi talep etmektedirler. Bu noktada bünyede oluşturulan Denetim Komitesi yönetim kurulumuza yardımcı bir organ olarak ortaya çıkmaktadır. Sürekli bir Denetim Komitesi oluşturulması, yönetim kurulunun yeterli bir kontrol sisteminin var olmasını ve sürdürülmesini sağlama görevinden kaynaklanan pratik güçlükleri çözmenin bir yoludur. Ayrıca, böyle bir komite hem iç kontrol sistemini hem de iç denetim sistemlerini güçlendirir.

Şirket Personeli

İç denetim ve Kalite Temini sistemi, TCR Ratingin her kademedeki üst düzey yönetimi ve her seviyedeki personeli ve tarafından titizlikle yürütülür. Tüm personelin kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri, meslek ilkeleriyle bağdaşmayan uygulamalar ile görevleri dolayısıyla karşılaştıkları şirket politikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst düzey yönetime aktarmaları için görev ve yetkiler, yazılı olarak tanımlanır ve ilgili personele bildirilir.

Dönemsel olarak her TCR çalışanı ve yöneticisinin İş Ahlakı kurallarını gözden geçirdiklerini, anladıklarını ve şartlarının bağlayıcı olduğunu kabul ettiklerini teyit eden bir yazılı onay imzalamaları gerekmektedir. Ayrıca çalışanların ve yöneticilerin

1-      Kuralları ihlal etmediklerini ve diğerlerinin de ihlalleriyle ilgili bir şüpheleri olmadığını    

2-      Ve Kuralların ihlali kapsamında görünen daha önceden bildirilmemiş herhangi işlem veya eylemi  ifşa etmeyi teyit etmeleri gerekmektedir.

TCR iş çevrenizle ilgili meseleleri, problemleri ve konuları şeflerinizle açık tartışmalarla çözmeye çalışmanızı teşvik etmektedir. Bu tip tartışmalar pek çok işyeri meselesinin çözümünde yardımcı olabilir.

TCR’ın hedefi tüm çalışanların önemli olduğunu düşündükleri konuları gündeme getirmekten çekinmedikleri bir ortam sağlamaktır. TCR, açık diyaloğun teşvik edildiği ve desteklendiği bir kültür yaratmanın daha üretken, daha birbirine bağlı ve zevkli bir iş ortamına yol açtığını düşünmektedir.

Açıklık ilkesine dayalı fikir ve görüş belirtmelerde temel esas ilke, çalışanlarımız yöneticilerin işyeri problemlerini veya endişelerini rahatsızlıkların yaşanmayacağı bir ortamda tartışmak için mevcut olduğunu bilmeleridir ve yöneticiler, iyi niyetle endişelerini dile getirdikleri için çalışanlarına herhangi misilleme yapmayacaklardır

 

мониторинг смиЖизнь Канадеlvbs.com.uaоптимизация сайта
Haberlerimiz İçin Abone Olabilirsiniz.

exhibition stand turkey tüp bebek ankara seo hizmeti
Arabulucuk Sertifikası Programı