Bize Ulaşın: 00 90 (212) 217 33 67 / 68/ 69

(Haziran 2013) Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliğ Taslağı

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

(12) Fon portföyüne dahil edilen kira sertifikaları ve banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçlarının ihraççısının Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.

 

(Haziran 2013) Bireysel portföylerin ve kolektif yatırım kuruluşlarının performans sunumuna, performansa dayalı ücretlendirme ve derecelendirme faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında tebliğ taslağı

BİREYSEL PORTFÖYLERİN VE KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARININ PERFORMANS SUNUMUNA, PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDİRME VE DERECELENDİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI

 

 Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı bireysel yatırımcılara ve kolektif yatırım kuruluşlarına ait portföylerin, kamuya ilan edilerek veya yatırımcıya birebir sunulmak üzere ilan edilmeksizin performanslarının sunum esasları ile performansa dayalı ücretlendirme ve derecelendirme faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Derecelendirme faaliyetine ilişkin esaslar….

(Haziran 2013) Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelik taslağı

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

Portföy Sınırlamalarına İlişkin Esaslar

MADDE 22

j) Fon portföyüne borçluluk ifade eden yabancı para ve sermaye piyasası araçlarından derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Yabancı borçlanma araçları ya da bu araçlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının portföye alımında; derecelendirme yapan kuruluşun derecelendirme ölçütleri çerçevesinde, borç yapısının niteliği, piyasadaki değişimlere olan duyarlılığı, borcun ödenmeme riski gibi unsurlar açısından, borçlanma aracının yeterli koruma sağladığına ve yatırım yapılabilir nitelikte olduğuna ilişkin derece almış olması şartı aranır. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler fon nezdinde bulundurulur.

 

(07 Haziran 2013) Kira Sertifikası Tebliği derecelendirme hizmetini talep doğrultusunda yapılmasını gündeme getirmekte

7 Haziran 2013 CUMA                               Resmî Gazete                                                Sayı : 28670

                                              KİRA SERTİFİKALARI TEBLİĞİ

MADDE 12 – (1) VKŞ’ler,

e) Derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak notlandırma ölçeğine göre ihracın para birimi cinsinden yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uzun vadeli derecelendirme notunu alan ortaklıklar,

Kira sertifikalarının ihracı    

MADDE 10 –

(5) Kurul, VKŞ’den kira sertifikalarına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yurt içinde yerleşik bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi tarafından garanti altına alınmasını, yurt içinde satışın yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak yapılmasını veya kira sertifikalarının, VKŞ’nin veya fon kullanıcılarının derecelendirilmesini talep edebilir.

Haberlerimiz İçin Abone Olabilirsiniz.

exhibition stand turkey tüp bebek ankara seo hizmeti
Arabulucuk Sertifikası Programı